Description

           Sản phẩm: Rượu Kim Sơn Loại: Rượu trắng Nộng độ: 45 độ... Chi Tiết