Description

                 Tên sản phẩm: Măng xé (mã số MX)... Chi Tiết